Politikker

Randers Kommunes Børn- og Ungepolitik danner ramme om alt arbejde med børn og unge i kommunen. Denne suppleres af mere konkrete politikker i de enkelte dagtilbud

Randers Kommunes Børn- og Ungepolitik har følgende pejlemærker: Barnet i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed

Derudover har politikken  fire temaer eller fokusområder, der tager udgangspunkt i byrådets visioner: Relationer, læring og uddannelse, sundhed, kost og motion, børn og unge med særlige behov.

Konkrete politikker

Retningslinjer for optagelse og anvendelse af video/foto i Dagtilbud Midt

For at undgå enhver form for misforståelse og som en beskyttelse af børn og personale har vi udarbejdet retningslinjer for brug af video og foto samt samtykkeerklæring.

Vedrørende video

Videooptagelser bruges som:

 • Arbejdsredskab
 • Gengivelse og fastholdelse af oplevelser

Når videooptagelser bruges som et arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde

Videooptagelserne vil:

 • blive anvendt internt af personalet
 • blive anvendt internt ved uddannelse af personalet med ekstern underviser
 • blive behandlet som øvrigt internt materiale og vil derfor være omfattet reglerne om tavshedspligt
 • blive destrueret efter endt brug eller senest, når barnet forlader institutionen, medmindre andet er aftalt med forældrene

Når video bruges som gengivelse/fastholdelse af oplevelser

I institutionen har personalet det pædagogiske ansvar for børnene, og det tillades ingen udefra at optage video af børn og personale. Ved særtilfælde vil der altid blive informeret konkret. Forældre kan filme ved diverse arrangementer f.eks. cirkus, teater, grillfest, fødselsdage, forudsat at etiske og moralske regler overholdes.
Både i vuggestuen og på besøg i private hjem forbeholder vi os retten til at sige nej til at blive filmet, idet vi har det pædagogiske ansvar for børnene.

Vi kan i vuggestuen arrangere fremvisning af vores videooptagelser fra forskellige arrangementer f.eks. cirkus, en tur eller en dag i vuggestuen.

Vedrørende foto

Fotografiet bruges som:

 • gengivelse og fastholdelse af oplevelser
 • illustration/dokumentation til stuens tavle og opslag i institutionen

Det er tilladt at tage fotografier af børn og voksne både i vuggestuen og på besøg i private hjem, forudsat at etiske og moralske regler overholdes.

I Dagtilbud Midt har vi retningslinjer for:

 • Dødsfald i nærmeste familie (familie og søskende)
 • Dødsfald i nærmiljø (bedsteforældre, legekammerater m.v.)
 • Sygdom i den nære familie
 • Skilsmisse
 • Børn med handicappede søskende eller forældre
 • Alvorlige uheld
 • Et barn dør

Nedenstående er et uddrag af Dagtilbud Midts IT-politik.

Brug af telefon

Vi tilstræber at mindske brugen af telefon, når vi er sammen med børnene, og opfordrer derfor også forældrene til at sende en besked via AULA, så vi ikke bliver afbrudt i samværet med børnene.

Vi har en forventning om, at I som forældre ikke taler i telefon eller sms’er, når I henter eller afleverer jeres barn.

Børnenes brug af digitale medier

Det pædagogiske personale har ansvaret for børnenes brug af iPad og andre digitale medier. Brugen skal have et pædagogisk formål og være en del af den samlede pædagogiske praksis.

Vi indtænker iPad som et redskab til at etablere et inkluderende læringsmiljø, hvor børn med særlige behov kan være en del af et fællesskab og opnå anerkendelse.

Formålet med kostpolitikken er, at børnene i Dagtilbud Midt så tidligt som muligt udvikler gode kostvaner. God kost har stor betydning her og nu for børnenes trivsel og indlæringsmuligheder, for deres muligheder for at have det godt med sig selv og hinanden og for deres udvikling i det hele taget. Men det har også betydning på sigt, at de så tidligt som muligt vænner sig til sund og varieret kost. Derfor arbejder vi på at gøre børnene ”madmodige”.

Opmærksomhed på det gode måltid har udover det ernæringsmæssige til formål at understøtte fællesskab og gode manerer.

Daglig kost

Den daglige kost, som børnene får serveret i institutionen, skal være produceret i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Fødevarestyrelsen. Kosten tager udgangspunkt i dansk kulturtradition med respekt for andre kulturer og religioner.

Råvarer

Vi anvender overvejende økologiske basisvarer og så vidt muligt årstidens frugt og grønt. Alle vores køkkener arbejder på at få Guldmærke i 2023.

Sukkerpolitik

Tanken med vores sukkerpolitik er, at det skal være forældrene, der styrer, hvor meget sukker deres barn får. Det betyder, at sukker kun benyttes i begrænset omfang, nemlig der hvor det findes naturligt. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, kan frugtsukker anvendes.

Drikkevarer

Børnehaven/vuggestuen sørger for drikkevarer.

Fødselsdag

Når vi fejrer fødselsdag, lægger vi vægt på, at fødselsdagsbarnet er i centrum. Vi fejrer først og fremmest barnet med det, vi laver og gør sammen. 

Barnet er dog også velkommen til at dele lidt ud, men vi ser gerne, at der er tænkt på det ernæringsmæssige, både hvis det sker i institutionen, og hvis der bliver inviteret hjem privat.

I forbindelse med måltidet

Vi lægger vægt på, at måltidet og det at spise sammen forbindes med noget godt. Vi lægger vægt på, at barnet oplever sig som en del af måltidsfællesskabet og lærer at tage hensyn til andre. Derfor serveres maden i en god og venlig atmosfære, hvor der er fokus på samvær og tid til at spise. Børnene lærer almindelig bordskik, såsom at vente til det bliver deres tur, sende videre m.m. De øver også selvhjulpenhed, f.eks. ved at dække bord, at hælde op, smøre mad, osv.

Konkretisering i den enkelte afdeling

Denne kostpolitik konkretiseres i den enkelte afdeling, hvor medarbejdere og forældreråd inddrages.

Bevægelsesaktiviteter udgør et grundlag for barnets fysiske og psykiske sundhed og er en vigtig forudsætning for udvikling af andre kompetencer, f.eks. sprog.

Neurovidenskaben viser, at bevægelse påvirker hormonsystemet og nervesystemet, så man bliver i bedre humør. Bevægelse er en væsentlig del af det sociale liv – vi bruger kropssprog, og vi interagerer med hinanden ved hjælp af krop og bevægelse – i særdeleshed som børn, og børn, der har let ved at bevæge sig, bevæger sig endnu mere.

Hvad vil vi?

Børn har en naturlig trang og lyst til at bevæge sig. Børn bevæger sig meget, og vi vil med de aktiviteter, vi laver med børnene, og den måde, vi indretter de fysiske rammer både ude og inde, understøtte, at de bevæger sig endnu mere. Vi vægter planlagte aktiviteter, men ikke mindst understøtter vi, at bevægelse bliver en naturlig del af børns udfoldelse hen over dagen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn skal havde pulsen op 60 min. om dagen. I samarbejde med forældrene har vi et ansvar for, at det sker.

Når vi taler om hygiejne i dagtilbuddet, omhandler det eksempelvis:

 • De fysiske rammer
 • Rengøring
 • Forholdsregler ved ophobning af smitsomme sygdomme
 • Disinfektion

Med henblik på at minimere sygdom sørger vi for at have en høj hygiejnestandard. Vi henholder os til Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner.

Undersøgelser viser, at især håndhygiejne kan mindske sygdomsspredning, og derfor tilstræber vi, at både børn og medarbejdere har en god håndhygiejne. Vi opfordrer også til, at forældre, når de træder ind i institutionen, er opmærksomme på deres håndhygiejne.

Vi lægger vægt på følgende:

Både personale og børn foretager håndvask:

 • når børnene kommer ind fra udendørs arealer med jord på hænderne
 • før og under madlavning, når der skiftes arbejdsgang
 • før spisning
 • efter toiletbesøg
 • efter at børnene er blevet hjulpet med toiletbesøg og efter bleskift
 • efter næsepudsning
 • efter sortering af vasketøj

Vi har håndsprit placeret forskellige steder, f.eks. ved spand m/næsepapir, på toiletterne og ved puslebordene

Alle affaldsspande til bleer og næsepapir skal være med låg.

Rene klude må ikke komme i berøring med forurenede områder, eks. vask ved bleskift.

Vi bruger engangsforklæder ved bleskift.

Medarbejderne skal være opmærksomme på smittefare i forbindelse med deres påklædning – særligt i forhold til tørklæder og store trøjer.

Det er vigtigt at luften udskiftes hyppigt – enten ved ventilation eller ved at åbne vinduer i korte perioder.

Det er vigtigt at opholde sig i frisk luft hver dag. Derfor prioriterer vi højt, at alle børn som udgangspunkt kommer ud hver dag.

Et godt indeklima i institutionerne kan fremme trivslen og være med til at forebygge sygdomme.

Indeklimaet har blandt andet med lyd, lys, temperatur, lugt, luftfugtighed og luftkvalitet at gøre.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er et godt indeklima…” et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader.”

I en daginstitution, hvor mange børn er sammen, er støj et vigtigt opmærksomhedspunkt. Derfor er vi opmærksomme på at nedbringe støj, hvor det er muligt.

Også udluftning og ventilation er et vigtigt opmærksomhedspunkt med mange børn samlet på et sted. Vi har ventilationsanlæg i de fleste af vore afdelinger, som sørger for, at luften fornyes.

Medarbejdere i daginstitutionerne skal være gode rollemodeller for børnene, og derfor har vi regler i forhold til, at der ikke må ryges og drikkes alkohol i arbejdstiden.

En anden ting er, at børn kan være udsat for passiv rygning, f.eks. i hjemmet. Passiv rygning er sundhedsfarligt for barnet. Ligeledes kan alkohol være et problem for forældrene. Rygning og alkohol hører ikke til et sundt børneliv. Derfor handler vi, hvis vi registrerer problemer med alkohol i familien.

Vi udleverer således ikke børn til forældre/andre, der henter børn, såfremt vi skønner, at de er påvirkede af rusmidler, og vi underretter myndighederne.

Vi følger vores solpolitik i perioden fra april til september for at sikre, at ingen børn eller voksne i Dagtilbud Midt oplever at blive solskoldede. Vi følger solpolitikken, når UV-indekset er over 3 ved at:

 • søge skygge, f.eks. under træer/overdækning/solsejl, når det er muligt beskytte huden med solhat og tøj.
 • børnene møder ind med solcreme, og børnene smøres ind, inden vi går på legepladsen.
 • være gode, solsikre rollemodeller for børnene og minde forældrene om indholdet af vores solpolitik hvert år i april.
 • evaluere vores solpolitik hvert år efter sommeren.
 • gå ind mellem kl. 12 og 15, når UV-indekset er over 6.