Relations- og ressourceorienteret pædagogik

I Dagtilbud Midt er flere af vores børnehaver med i et forskningsprojekt VIDA, hvor der er fokus på inklusion af alle børn, men med særlig fokus på socialt udsatte børn.

VIDA

I løbet af projektet har en pædagogisk leder og en pædagog fra hver børnehave deltaget i et uddannelsesforløb for derefter og undervejs at implementere den viden, de har fået, til de øvrige medarbejdere. Denne viden bidrager til udviklingen af vores pædagogiske praksis.

VIDA har tre principper, som vi arbejder efter:

 1. Fra fejlfinding til ressourcesyn (der arbejdes ud fra de ressourcer børn, forældre og personale har).
  Eks. Alle børn har noget positivt at bidrage med til fællesskabet, og dette bidrag sørger personalet for bliver inddraget i den pædagogiske praksis, så det bliver synligt for alle.

 2. Fra passiv til aktivt læringsbegreb (der tænkes læring, hvor alle aktivt bidrager til udvikling).
  Eks. En aktivitet inddrager børnene på en sådan måde, at børnenes udspil kan indgå i aktiviteten og dermed den læring, der sker.

 3. Fra individuelt til organisatorisk læringsperspektiv (læringen tænkes som et fælles anliggende).
  Eks. Når alle skal inkluderes i de fællesskaber, der er i en daginstitution, er det vigtigt, at den viden og de kompetencer, der eksisterer i daginstitutionen, bliver bredt ud til hele personalegruppen. Dette sikrer en løbende udvikling af den pædagogiske praksis, hvilket giver børnene en større læring og trivsel.

Ved at arbejde bevidst efter disse principper sikrer vi, at alle børn får mulighed for at deltage i og bidrage til fællesskaberne i institutionerne. Vi har i den forbindelse også særlig fokus på de kompetencer og den læring, vi vil arbejde med og målretter derfor vores pædagogiske indsats, hvilket skaber en rigtig god trivsel og udvikling hos børnene.

Da forældre har en vigtig rolle i børnenes udvikling og trivsel, inddrager vi dem i de læringsaktiviteter, vi har planlagt, både ved at opgaver skal udføres hjemme og ved mundtligt og skriftligt at fortælle om hensigten med aktiviteterne. Vi ligger stor vægt på åbenhed omkring vores pædagogiske praksis.

ICDP

Vi er i Dagtilbud Midt godt i gang med at efteruddanne vores pædagoger i ICDP, som er et program, hvor der er fokus på pædagogens kompetencer i forhold til at indgå i positive relationer med børnene.
Pædagogerne skal ud fra video med et eller flere børn analysere på, hvor de stærke sider er i forhold til otte samspilstemaer, som er omdrejningspunktet i ICDP. Der er fokus på at finde ”de gyldne øjeblikke”, som er øjeblikke, hvor man fornemmer et gensidigt nærvær, en varm stemning og positive følelser.

ICDP metoden beskriver ved hjælp af tre dialoger, hvordan man kan skabe en udviklingsstøttende relation:

 1. Den følelsesmæssige dialog, der skal etablere, vedligeholde og udbygge den voksnes kontakt med barnet.
 2. Den meningsskabende og udvidende dialog, der skal øge barnets muligheder for at lære.
 3. Den regulerende dialog, som skal hjælpe barnet med at styre sine impulser og hjælpe det med at planlægge.

For at konkretisere udviklingen af disse dialoger tages der udgangspunkt i de otte samspilstemaer, der danner rammen for, hvordan den voksne kan udvikle sin bevidsthed om egne virkemidler i relationen med børnene.

De otte samspilstemaer

Den følelsesmæssige dialog

 • Vis positive følelser; vis at du er glad for barnet.
 • Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ.
 • Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at få gang i en ”følelsesmæssig samtale".
 • Vis anerkendelse og ros barnet for det, det kan.

Den meningsskabende dialog

 • Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse i forhold til omgivelserne.
 • Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme.
 • Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet.

Den vejledende/guidende dialog

 • Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde, vejlede det, vise positive alternativer og planlægge sammen.