Principper for inklusionsindsats i Dagtilbud Midt

Inklusion i Dagtilbud Midt

Tilgang til inklusion

Vores tilgang til inklusion er, at alle har ret til at være en del af et fællesskab. Det er derfor vores opgave at tilrette det pædagogiske arbejde, så dette er muligt. Det er ikke individet, der skal tilpasses rammerne, men rammerne, der skal tilpasses individet.

Det er vigtigt at tænke forældrene ind, hvad angår alle børn, når vi skal arbejde med inklusion – bl.a. ved at fortælle dem om styrken i at færdes blandt forskellige mennesker, og vigtigheden af at indgå i mange forskellige sociale relationer for at udvikles som et helt menneske.

Helikoptersynet i vores inklusionspraksis

Vi har en kultur, der er præget af, at vi lærer af hinanden og vi kan blive dygtigere. Kollegial sparring og sparring fra vejleder, coach eller leder er en af måderne at komme op i helikopteren. Vi får derved et fælles ejerskab til problemstillingerne og til, hvad der rører sig i al almindelighed.

Hvad vil vi særligt kendetegnes på i forhold til vores inklusionspraksis

Vi ønsker at være kendetegnet ved, at

  • vi er fagligt velfunderede og har en ressourceorienteret tilgang. Vi ser barnet som en del af sin kontekst /en social konstruktion fremfor at se barnet som bærer af problemet.
  • vi er på forkant med at skabe rammer, der giver børnene øgede muligheder for succesoplevelser og deltagelse i fællesskabet.  Vi tænker, at fællesskaber kan udvikles og differentieres.
  • vi guider børnene og viser dem nye veje at gå
  • vi er tydelige, så børnene ved, hvad der forventes af dem, og vi hjælper dem til at opfylde forventningerne.
  • vi synliggør børnenes styrker for de andre børn.

Økonomi

Inklusionsmidlerne anvendes målrettet til inklusionsopgaven. Vi er derfor meget bevidste om at holde pengene adskilt fra den almindelige drift. Da vi har mange forskellige typer opgaver, har vi også forskellige måder at løse opgaverne på og en økonomimodel, der tager højde for de forskellige behov

De fire søjler

skemaet beskrives de overordnede fire måder, vi har struktureret vores inklusionsindsats på.