Læreplan - Punkt 2

Dagtilbuddets værdier

I Dagtilbud Midt arbejder vi med udgangspunkt i værdierne fællesskab og respekt. Vi tilstræber gennem arbejdet med værdierne og den inkluderende pædagogik hver dag at skabe netop de fællesskaber, som giver børnene  den bedst mulige trivsel, læring og udvikling. Vi er opmærksomme på betydningen af videndeling og indbyrdes samarbejde og vigtigheden af at inddrage forældrene i forhold til børnenes ressourcer og vanskeligheder. Værdierne er med til at forme og definere vores praksis.

Fællesskab

Vi arbejder for at alle børn rummes i fællesskaber, hvor de kan yde, ud fra de forudsætninger de har, og samtidigt nyde godt af fællesskabets ressourcer. Ud fra et anerkendende syn har vi øje for de enkelte børns ressourcer, som vi synliggør i de fællesskaber, børnene indgår i. Vi sørger for, at der er mulighed for at indgå i forskellige grupper. Gennem fællesskabernes forskelligheder opøver børnene en vis rummelighed og får forståelse for andres behov.

Vi arbejder på, at alle børn indgår i positive relationer, og at alle har en god ven. Vi skal gennem skabelsen af forskellige fællesskaber såsom spisegrupper, samling og andre pædagogiske aktiviteter selv være en del af den positive relation og være rollemodel herfor.

Fællesskabet har mange ansigter. I fællesskabet lærer børnene at hjælpe hinanden og at vise hensyn, og de lærer, at fællesskaber også kan dreje sig om fx oprydning og at have et fælles mål at arbejde hen imod.

Fællesskaberne giver børnene fælles oplevelser og en grobund for venskaber. De erfarer fordelene ved at hjælpe hinanden, og de oplever at blive savnet, når de ikke er der. De oplever at blive set og hørt af både de voksne og deres jævnaldrende. Børnene lærer af indholdet i gruppeaktiviteterne og de fælles oplevelser, og de lærer af de andre deltagere i fællesskabet. De spejler sig i samspillet med de voksne, ligesom de tilegner sig sociale spilleregler i samværet. I fællesskabernes forskellige natur lærer de, at der er forskel på fællesskaber og deres formål og indhold.

Respekt

I Dagtilbud Midt arbejder vi med respekt i forhold til det enkelte barns ressourcer og integritet. Børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi, hvilket vi anerkender, er bevidste om og agerer ud fra. Ting tager tid, og vi udviser tålmodighed og empati, så barnet får succesoplevelser hver dag. Barnet skal føle sig set og hørt, hvilket er grundlæggende for et godt selvværd. Børnene skal have en oplevelse af, at de har retten til egne følelser og oplevelser. Samtidig er det vigtigt, at barnet mødes med forventninger til dets formåen. I vores pædagogiske praksis skaber vi derfor en balance mellem positive forventninger og passende udfordringer, hvilket vil sige, at vi møder barnet i forhold til zonen for nærmeste udvikling.

I en hverdag hvor atmosfæren er præget af respekt, vil børnene turde tage nye skridt i deres udvikling. De ved, der er kompetente voksne, der støtter, guider og puffer lidt til, når det er nødvendigt.

Vi vægter højt, at der i vores Dagtilbud er plads til forskellige kulturer.

Vi vil i dagligdagens fællesskaber have fokus på, at børnene føler sig respekterede og samtidig lærer at respektere hinandens forskelligheder.

Vi møder børnene og deres forældre med respekt for deres ressourcer, hvilket betyder, at vi har et åbent samarbejde med forældrene. De bedste løsninger findes i dialog med og i respekt for forældrenes eget ansvar vedrørende deres børns trivsel og udvikling.