Afrapportering

Afrapportering pædagogiske læreplaner, januar 2015 - 9 punktsplanen

Læreplan - Punkt 1

Status på det overordnede arbejde med læreplaner

Overordnet arbejder vi med læreplaner på en sådan måde, at hver afdeling i løbet af et år har fokus på alle seks temaer, men særligt fokus på to udvalgte temaer. Vi arbejder med Smitte-modellen, der sikrer vores dokumentation, evaluering og ikke mindst en målrettet indsats. Der sker en løbende sparring, vejledning og opfølgning både i den enkelte afdeling og på tværs i dagtilbuddet for at sikre bedst mulig kvalitet.  Medarbejdere og ledelse arbejder på tværs i dagtilbuddet i arbejdsgrupper, hvor man inspirerer hinanden og sammen skaber ny forståelse, læring og sammenhæng i dagtilbuddet. 

Læreplan - Punkt 2

Dagtilbuddets værdier

I Dagtilbud Midt arbejder vi med udgangspunkt i værdierne fællesskab og respekt. Vi tilstræber gennem arbejdet med værdierne og den inkluderende pædagogik hver dag at skabe netop de fællesskaber, som giver børnene  den bedst mulige trivsel, læring og udvikling. Vi er opmærksomme på betydningen af videndeling og indbyrdes samarbejde og vigtigheden af at inddrage forældrene i forhold til børnenes ressourcer og vanskeligheder. Værdierne er med til at forme og definere vores praksis.

Fællesskab

Vi arbejder for at alle børn rummes i fællesskaber, hvor de kan yde, ud fra de forudsætninger de har, og samtidigt nyde godt af fællesskabets ressourcer. Ud fra et anerkendende syn har vi øje for de enkelte børns ressourcer, som vi synliggør i de fællesskaber, børnene indgår i. Vi sørger for, at der er mulighed for at indgå i forskellige grupper. Gennem fællesskabernes forskelligheder opøver børnene en vis rummelighed og får forståelse for andres behov.

Vi arbejder på, at alle børn indgår i positive relationer, og at alle har en god ven. Vi skal gennem skabelsen af forskellige fællesskaber såsom spisegrupper, samling og andre pædagogiske aktiviteter selv være en del af den positive relation og være rollemodel herfor.

Fællesskabet har mange ansigter. I fællesskabet lærer børnene at hjælpe hinanden og at vise hensyn, og de lærer, at fællesskaber også kan dreje sig om fx oprydning og at have et fælles mål at arbejde hen imod.

Fællesskaberne giver børnene fælles oplevelser og en grobund for venskaber. De erfarer fordelene ved at hjælpe hinanden, og de oplever at blive savnet, når de ikke er der. De oplever at blive set og hørt af både de voksne og deres jævnaldrende. Børnene lærer af indholdet i gruppeaktiviteterne og de fælles oplevelser, og de lærer af de andre deltagere i fællesskabet. De spejler sig i samspillet med de voksne, ligesom de tilegner sig sociale spilleregler i samværet. I fællesskabernes forskellige natur lærer de, at der er forskel på fællesskaber og deres formål og indhold.

Respekt

I Dagtilbud Midt arbejder vi med respekt i forhold til det enkelte barns ressourcer og integritet. Børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi, hvilket vi anerkender, er bevidste om og agerer ud fra. Ting tager tid, og vi udviser tålmodighed og empati, så barnet får succesoplevelser hver dag. Barnet skal føle sig set og hørt, hvilket er grundlæggende for et godt selvværd. Børnene skal have en oplevelse af, at de har retten til egne følelser og oplevelser. Samtidig er det vigtigt, at barnet mødes med forventninger til dets formåen. I vores pædagogiske praksis skaber vi derfor en balance mellem positive forventninger og passende udfordringer, hvilket vil sige, at vi møder barnet i forhold til zonen for nærmeste udvikling.

I en hverdag hvor atmosfæren er præget af respekt, vil børnene turde tage nye skridt i deres udvikling. De ved, der er kompetente voksne, der støtter, guider og puffer lidt til, når det er nødvendigt.

Vi vægter højt, at der i vores Dagtilbud er plads til forskellige kulturer.

Vi vil i dagligdagens fællesskaber have fokus på, at børnene føler sig respekterede og samtidig lærer at respektere hinandens forskelligheder.

Vi møder børnene og deres forældre med respekt for deres ressourcer, hvilket betyder, at vi har et åbent samarbejde med forældrene. De bedste løsninger findes i dialog med og i respekt for forældrenes eget ansvar vedrørende deres børns trivsel og udvikling.

Læreplan - Punkt 3

Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

I vores arbejde med læreplaner har vi nogle overordnede pædagogiske principper, der sikrer, at vi lever op til vores værdier, og at de kan ses i vores pædagogiske arbejde. Vi tager grundlæggende afsæt i ICDP og de otte samspilstemaer, hvor det pædagogiske personales rolle har en afgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling.
Overordnede pædagogiske principper:

 • Vi arbejder ressourceorienteret og har en anerkendende tilgang.
 • Vi laver skemalagte aktiviteter i små grupper.
 • Vi kender det enkelte barn og stiller udfordringer i forhold til nærmeste udviklingszone.
 • Forældrene inddrages i vores læringsaktiviteter. Vi skaber rum i rummet – læringsrum for både store og små grupper. Vi arbejder med SMITTE-modellen og sociogrammer.
 • Vi har en fast struktur, der understøtter ro, fordybelse og læring.
 • Det pædagogiske personale skal indgå i et aktivt samspil med barnet, hvor de støtter, leder og udfordrer barnets læring.
 • Det pædagogiske personale skal være nærværende og fungere som inspirator og være gode rollemodeller og derigennem skabe en tryg, udviklende og spændende hverdag.
 • Vi tilrettelægger vores pædagogiske praksis, så der er mulighed for fysisk udfoldelse hver dag.
Læreplan - Punkt 4

Dagtilbuddets læringsforståelse

Vi opfatter læringsbegrebet bredt. Børn lærer gennem egne aktiviteter, oplevelser og undersøgelser, pædagogisk planlagte aktiviteter og dagligdagens rutiner. Den voksne skal sikre vejen for børns deltagelse i aktiviteter gennem fysisk og psykisk rummelighed, så der er plads til alle. Det pædagogiske personale har en anerkendende og positiv tilgang og fokuserer bevidst på barnets ressourcer. Gennem en inkluderende pædagogik skaber det pædagogiske personale gode læringsmiljøer. Et godt læringsmiljø er inspirerende og pirrer fantasien, så børnene får lyst til at gå på opdagelse og fordybe sig i de enkelte læringsrum.

Læreplan - Punkt 5

Børnemiljøet

Fysisk sikrer vi hver dag, at børnene har mulighed for både at lave fordybende stille aktiviteter og lave udfoldelser, der sætter de tre grundsanser i spil. – 1. vestibulærsansen, som er vores balance, 2. taktilsansen, som er vores følesans og 3. den kinæstetiske sans, som er muskel-ledsansen. Vi bruger både vores uderum, nærmiljø og vores inderum til stimulering af sanserne.

Psykisk sikrer vi, at alle børn føler sig set og hørt i både det store og det lille fællesskab. Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, som synliggøres og italesættes i børnegrupperne. Med udgangspunkt i den anerkendende tilgang er der respekt om barnets integritet, hvilket giver barnet en tro på sig selv og en glæde ved at være i Dagtilbud Midt.

Rummene er inddelt i små læringsrum, og de fleste møbler er flytbare, hvilket giver mulighed for at indrette sig efter børnenes behov. Vi forsøger at skabe rum, hvor der både er mulighed for stille fordybelseslege samt mulighed for mere vilde lege. Vi bruger lys og lyd bevidst for at understøtte børnenes læring. Lyd kan både være den naturlige støj fra lege og kommunikation mennesker imellem. Med vores små læringsrum giver vi børnene mulighed for selv at vælge, om de vil være i de mere støjende rum eller de mere stille rum. Lys kan være med til at angive en retning for aktiviteten i rummet. I alle afdelinger er der installeret et blidt og behageligt lys, som har en positiv virkning på børn og voksne.

Læreplan - Punkt 6

De pædagogiske læringsmål

Overordnede læringsmål:

 1. Sociale kompetencer: Ved sociale kompetencer forstår vi evnen til at etablere fællesskaber med andre, at udtrykke empati og respekt for andre, at indgå i forpligtende sammenhænge med andre og at kende til demokratiske værdier.
 2. Sproglige kompetencer: Ved sproglige kompetencer forstår vi: Udvikling og anvendelse af ordforråd og udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, kendskab til tal og bogstaver og kendskab til elektroniske medier.

Konkrete læringsmål, sociale kompetencer:

 • At alle børn inkluderes i et fællesskab.
 • At alle børn oplever at have en ven.
 • At alle børn rummes.
 • At børnene viser ro og glæde ved at være i en lille gruppe.
 • At konfliktniveauet mindskes.
 • At der hersker større overskuelighed.
 • At det pædagogiske personale oplever, de har tid og ro til fordybelse.
 • At det pædagogiske personale kender det enkelte barn og dermed møder barnet og stiller udfordringer i forhold til nærmeste udviklingszone.
 • At alle rum bliver benyttet. 

Konkrete læringsmål, sproglige kompetencer:

 • At børnene udvikler interesse og nysgerrighed for at synge, rime, læse, lege med bogstaver, tal og farver samt tegn og symboler.
 • At børnene mestrer forskellige kommunikationsmidler herunder IT.
 • At børnene udvikler deres sprogforståelse/receptive sprogbrug (ord, begreber og komplekse sætninger).
 • At børnene udvikler deres produktive sprogbrug (ordforråd, grammatiske færdigheder, egenskaber til at fortælle en historie).
 • At børnene udvikler en lydlig opmærksomhed mod sprogets lyde og sprogets bogstaver. (den lydlige opmærksomhed danner grundlag for børnenes læsekompetencer).
 • At børnene udvikler kommunikative strategier for anvendelse af sproget (indlede en samtale, overholde regler for turtagning).