Forældresamarbejde i hverdagen

Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og deres kapacitet til at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse har afgørende betydning for barnets samlede udviklingsmuligheder. I Dagtilbud Midt samarbejder vi med en mangfoldig forældregruppe, der repræsenterer mange forskellige kulturer og forskellige dele af samfundslaget. Samtidig er en væsentlig del af vores familier på forskellig vis i udsatte positioner.

I Dagtilbud Midt tager vi afsæt i og viser respekt for den enkelte families behov og perspektiver i samarbejdet. Forældrenes viden om barnet, oplevelser med barnet og overvejelser omkring barnet danner fundament for samarbejdet, hvor vi gennem anerkendende og bekræftende kommunikation undersøger, hvilke risikofaktorer og beskyttende faktorer, der er i barnet liv og hverdag. Vi er undersøgende og nysgerrige på forældrenes perspektiver og på de intentioner, der ligger bag deres handlinger sammen med barnet.

I Dagtilbud Midt arbejder vi ud fra viden om, hvordan tilknytning og traumer påvirker både forældrenes kompetence til at etablere sig som en tryg og sikker base for deres barn, og hvordan de formår at skabe en balance mellem at understøtte og udfordre barnet indenfor nærmeste udviklingszone. Dette påvirker forældrenes grundlæggende kapacitet til at skabe et udviklende hjemmemiljø for barnet. Hos nogle familier, ses hjemmemiljøet i kortere perioder overordnet set som en risikofaktor, mens hjemmemiljøet hos andre familier grundlæggende ses som en risikofaktor for barnet. I relation til disse familier, arbejder vi i Dagtilbud Midt med specifikke tiltag for at understøtte forældresamarbejdet, hvor der er særlig fokus på, at forældrene oplever dagtilbuddet som en tryg base i samarbejdet, hvor de gennem bekræftende interaktioner og dialoger oplever sig set, hørt og forstået.

Det fælles syn på forældresamarbejdet afspejles i hverdagens praksis gennem det fælles overordnede mål om, at alle forældre oplever at blive set, hørt og forstået, at deres perspektiver og behov tages alvorligt, og at forældre og dagtilbud gennem dialog og refleksion i samarbejdet øger kvaliteten både i barnets hjemmemiljø og i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet.