Forældreråd

Forældrerådenes formål, arbejdsområder og sammensætning

Formålet med forældrerådet er at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet. Bl.a. ved at:

  • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag og komme med oplæg og tilbagemeldinger
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer
  • arrangere sociale aktiviteter

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådets medlemmer består af fire forældre fra afdelingen og en formand, der er med i dagtilbudsbestyrelsen.

Valgperiode

Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet

Mindst to årlige møder eller så ofte som forældrerådet finder det nødvendigt