Pædagogisk fokus i Lindehuset

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Respekt - Venskaber - Medbestemmelse

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres plads i omgivelserne at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Ligeledes lægger vi stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er, at man har overskud, føler glæde og nyder samvær med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er, og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som man har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det - og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste og støtte. Det er vitalt, at vi voksne "gider" børnene og kan rumme dem til enhver tid. At vi kan rumme voldsom vrede, gråd, utilpashed osv. - og ikke kun magter at forholde os til glade børn. Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov.

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil gerne udvikle børnenes sociale kompetencer. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, og hvilke aktiviteter/lege de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige, vil børnene kunne honorere dem, "vokse" og dermed få selvværd.

For det enkelte barn betyder det:

  • Jeg er noget i mig selv.
  • Det jeg kan, er noget særligt.
  • De voksne interesserer sig for mig.
  • De andre lærer af mig.
  • Jeg lærer af andre.
  • Jeg tør prøve noget nyt.
  • Se, hvad jeg kan.
  • Jeg tør mere.

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling, - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere.

Vi pædagoger skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig og øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt og motorisk som kreativt gennem de aktiviteter, som vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd/selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til det at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting.

I Lindehuset arbejder vi med en anerkendende og inkluderende tilgang til børn og voksne.

Lindehuset arbejder fast med ICDP. Alle pædagogerne har været på kursus i dette.

Vi  har indgået i et forsknings projekt "VIDA", som var iværksat af socialministeriet. Projektet foregik fra 2010-13.

Fokus var bl.a. på udsatte børns trivsel og deres muligheder for læring.

Det har givet personalet viden om, hvordan vi arbejder med trivsel, læring og inklusion.

Derfor øver vi os i at lave SMTTE-modeller på særligt tilrettelagte aktiviteter.

Bogstaverne står for sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering.

På den måde får personalet et fælles udgangspunkt for det pædagogiske arbejde, og der kan reflekteres undervejs i forløbet for at se, om man er på rette spor.

Læs mere om VIDA

Dagtilbud Midt har fokus på inklusion, som er vores aftalemål med kommunen. Derudover arbejder vi med læreplanstemaet udvikling af børnenes sociale og sproglige kompetencer.

Det gør vi på forskellige måder, f.eks. særlig tilrettelagte aktiviteter, som vi beskriver i en SMTTE-model, i hverdagen hvor vi guider og vejleder børnene, når vi læser historier, synger, snakker sammen, hjælper hinanden osv.

Vi tror på, at sociale kompetencer er lige så vigtige at besidde som f.eks. evnen til at løse matematiske opgaver.