Krav og forventninger

Mål og forventninger til 3. praktik.

Mål

I samarbejde med den studerende og seminariet opstilles følgende mål for praktikken:

 • faglig og personlig udvikling
 • kendskab til institutionens menneskesyn
 • planlægge og gennemføre​ pædagogiske forløb selvstændigt og med faglig og personlig kompetence
 • afklare egne pædagogiske holdninger og metoder
 • have overblik
 • forståelse for det enkelte barn
 • mødepligt til personalemøder og lign.
 • deltage i mindst en forældresamtale
 • løbende evaluere og vurdere i forhold til de opstillede mål

Forventninger

I begyndelsen forventer vi, at du skal:

 • lave et opslag med kort beskrivelse af dig selv til forældrene.
 • tage kontakt til personale, børn og forældre
 • kunne indgå i en vagtplan.
 • være positivt indstillet på at arbejde med børn i alderen 0-6 år.
 • arbejde ansvarsfuldt, og skabe overblik over børnegruppen og det enkelte barns behov.
 • kunne indgå i det pædagogiske og praktiske arbejde.
 • turde sætte personlige og faglige grænser.
 • arbejde selvstændigt og tage styringen i de aktiviteter, du selv sætter i gang.

Midt i forløbet forventer vi, at du skal arbejde som en integreret del at stuen/institutionen. Du skal:

 • vise faglig kompetence ved løsning af pædagogiske opgaver.
 • loyalt og kritisk arbejde efter institutionens pædagogik.
 • deltage aktivt på stue og personalemøder og tage del i pædagogiske diskussioner.

Sidst i forløbet forventer vi, at du skal have fundet en sammenhæng mellem pædagogisk teori og praksis. Du skal:

 • kunne analysere pædagogiske problemstillinger.
 • være opmærksom på barnets stærke og svage sider.

I vejledningstimerne skal du fremlægge og løbende evaluere egne personlige og faglige målformuleringer. Du skal:

 • udarbejde en dagsorden for vejledningstimerne.
 • sammen med vejlederen reflektere over andres og egen praksis på stuen og i huset.
 • i samarbejde med vejlederen gennemgå relevant litteratur.
 • selvstændigt kunne finde supplerende litteratur til forskellige emner.
 • evt. lave en skriftlig opgave, som skal have relation til vores institution.
 • bruge eksempler fra det praktiske arbejde til at konkretisere teori og omvendt bruge teori i det praktiske arbejde.
 • sammen med vejlederen evaluere praktikken i slutningen af forløbet.
 • tilkendegive din vurdering af praktikvejlederen og institutionen som praktiksted.

Krav og forventninger til studerende i børnehaven

Vi forventer, at du som studerende i børnehaven har:

 • læst og gennemgået det udleverede litteratur inden praktikstart i februar.
 • kigget på vores hjemmeside inden praktikstart og sat dig lidt ind i, hvordan vi arbejder i vores hus.
 • læst litteratur og har en basisviden om børns udvikling i alderen 0-6 år inden praktikstart.

Derudover forventer vi, at du som studerende:

 • ligger energi i arbejdet – både i det pædagogiske og det praktiske.
 • giver dig selv lov til at finde fodfæste på stuen i starten; ser personalet og børnene lidt an og lærer dem/os at kende.
 • deltager på lige fod med os andre i arbejdet, både på stuen og i huset.
 • er synlig på møder, herunder stuemøder, p-møder og statusmøder.
 • skriver et lille notits om dig selv, som vi kan hænge op ved starten af praktikken – gerne med billede.
 • undrer dig i hverdagen og til vejledning.
 • forbereder dig til vejledning.
 • laver en dagsorden til hver vejledningstime, som afleveres fredagen inden.
 • skriver referat af vejledningstimerne, som afleveres sammen med næste dagsorden.
 • arbejder på ærlighed og åbenhed.
 • sætter læringsmål, som skal vare hele praktikken, og gerne har en rød tråd gennem dine tre praktikker.

Du vil komme til at stifte bekendtskab med ICDP, og vi forventer, at du gennem praktikken arbejder ud fra denne pædagogiske praksis.

Relevant litteratur

Kari Killén, ”Barndommen varer i generationer.” kapitel 2, 5, 22, 24 og evt. 15, 23.

Kari Killén , ”Omsorgssvigt er alles ansvar.”

Susan Hart, "Fra interaktion til relation." kapitel 3

Jytte Birk Sørensen, ”Støt mestring – bryd mønstre.”

Faste punkter på dagsordenen til vejledning

 • Trivsel
 • Undren
 • Den gode historie (ICDP)
 • Evt.

Oveni kommer dine punkter.

Der er vejledning én gang ugentlig i 1½ time.

Ved eventuel aflysning af vejledningstimer vurderer vi fra gang til gang, om der skal en erstatningsvejledningstime ind.

Der vil også blive mulighed for at få vejledning af andre personaler i huset.

Generelle mål og forventninger til alle praktikanter

Generelle mål for praktikken

De generelle mål for praktikken er:

 • faglig og personlig udvikling
 • kendskab til Kombis virksomhedsplan
 • refleksion over teori og praksis
 • løbende evaluering og vurdering i forhold til de opstillede mål

Generelle forventninger

Vi forventer, at du:

 • laver et opslag med kort beskrivelse af dig selv til forældrene.
 • er positivt indstillet på at arbejde med de 0-6-årige.
 • deltager aktivt i de pædagogiske/praktiske gøremål på stuen og indgår i aktiviteterne på stuen.
 • tør sætte personlige og faglige grænser.
 • tør at gøre dig synlig i personalesammenhænge
 • er åben for konstruktiv kritik.
 • tør stille dig kritisk overfor vejleder, personalet og husets holdninger generelt.
 • er undrende, åben, ærlig og forholder dig til tavshedspligten.
 • tilegner dig forståelse for og kendskab til Kombis børn og forældre.
 • er fast punkt på dagsordenen til personalemøder. Du har mulighed for at synliggøre praktikarbejdet.
 • erhverver dig kendskab til Kombis udadvendte arbejde og særlige forhold.
 • er aktivt deltagende i møder og arrangementer udenfor arbejdstiden.
 • er loyal overfor praktikstedet, personale, børn og forældre og siger tingene til den rette person.
 • iagttager enkelte børn eller en gruppe med henblik på analyse og vurdering.
 • øver dig i planlægning og gennemførelse af pædagogiske forløb. 

Generelle forventninger til den studerende i vejledningstimerne

Vi forventer, at du: 

 • fremlægger og løbende evaluerer din egen personlige og faglige målformulering.
 • udarbejder dagsordenen for vejledningstimerne.
 • er forberedt og aktiv i konferencetimerne.
 • sammen med vejleder gennemgår relevant litteratur.
 • selvstændigt kan finde supplerende litteratur til forskellige emner.
 • skaber sammenhæng mellem teori og praksis og bruger eksempler fra det praktiske arbejde til at konkretisere teori og omvendt bruger teorien i det pædagogiske arbejde.
 • sammen med vejleder evaluerer praktikken i slutningen af forløbet og er villig til at diskutere personlig udvikling.
 • skriver ned hver dag, hvis der er noget, du undrer dig over og gerne vil diskutere. Så tager vi det op på stuemøder eller i vejledningstimerne.

Mål for øvelsespraktikken

Målet for øvelsespraktikken er, at du: 

 • får kendskab til og forståelse for børn i alderen 0-6 år.
 • øver dig i at iagttage og beskrive pædagogiske metoder.
 • får kendskab til personalesamarbejde.
 • får kendskab til forældre samarbejde.
 • får kendskab til virksomhedsstrukturen.
 • får kendskab til pædagogiske metoder.

Forventninger til den studerende i 1. praktik

I begyndelsen forventer vi, at du:

 • skriver ned hver dag osv.
 • deltager aktivt og engageret i det daglige arbejde og dermed hurtigt få lært børnenes og institutionens daglige rytme at kende.
 • præsenterer dig for forældrene, både ved opslag og ved direkte personlig henvendelse.
 • udviser ansvarlighed i arbejdet med børnene både i og udenfor institutionen.
 • giver og modtager beskeder og samtidig sørger for at formidle dem videre til rette sted.
 • kan give børnene omsorg og være sammen med dem i forskellige situationer.

Midt i forløbet forventer vi, at du:

 • iagttager enkelte børn eller små grupper med henblik på at analysere og vurdere.
 • er fortrolig med husets rytme og uden videre indgår i det daglige arbejde.
 • tager initiativ, der viser, at der er forståelse for børns behov, muligheder og begrænsninger, samt planlægger og gennemfører pædagogiske forløb.
 • i samarbejde med kollegaer kan foreslå egnede aktiviteter for børnene.
 • kan deltage i en diskussion om pædagogiske problemstillinger.

Sidst i forløbet forventer vi, at du:

 • har kendskab til institutionens holdninger og pædagogik.
 • kan samarbejde med kollegaer hen imod fælles mål.
 • kan tilrettelægge et mindre forløb med en gruppe børn i samarbejde med vejlederen.
 • er i pædagogisk udvikling, nysgerrig og åben for nytænkning, viser dine holdninger og kan ændre praksis ud fra nye overvejelser.

Mål og forventninger til 1. praktik

Vi forventer, at du i 1. praktik:

 • får indsigt i og forståelse for børn i alderen 0-6 år.
 • iagttager, analyserer, vurderer og begrunder pædagogisk praksis.
 • perspektiverer erfaringer fra pædagogisk praksis.
 • forholder dig til faglige problemstillinger.
 • erhverver dig indsigt i husets arbejdsformer, pædagogik, fysiske og psykiske arbejdsmiljø og arbejder efter dette.
 • udvikler selvstændighed og personlige kompetencer.
 • planlægger og gennemfører pædagogiske forløb.
 • har overblik over det daglige arbejde.

Forventninger til den studerende i 2. praktik 

I begyndelsen forventer vi, at du:

 • skaber kontakt til personalegruppen.
 • hurtigt indgår i det daglige arbejde omkring såvel det enkelte barn som børnegruppen.
 • skaber kontakt til forældrene og bruger eventuel viden herfra i arbejdet med børnene.
 • har overblik over børnegruppen og kan arbejde selvstændigt, f.eks. i de ydre timer.
 • er ansvarsfuld i alle aspekter af arbejdet.
 • i samarbejde med stuens øvrige personale tilrettelægger den pædagogiske hverdag og specielle arrangementer.

Midt i forløbet forventer vi, at du:

 • planlægger og udfører mindre pædagogiske forløb.
 • har overblik over børnegruppen og forståelse for det enkelte barn og dets behov. Det skal komme til udtryk i samværet med barnet og i de pædagogiske tiltag.
 • både på stue- og personalemøder deltager aktivt og tør stå inde for dine meninger, også når der mødes modstand.
 • loyalt følger trufne beslutninger og arbejder i tråd med institutionens pædagogik.
 • er eksperimenterende og reflekterende.

Sidst i forløbet forventer vi, at du:

 • selvstændigt kan planlægge og gennemføre pædagogiske forløb.
 • Kan udvælge, afgrænse og analysere en pædagogisk problemstilling, belyse den teoretisk og i samarbejde med kollegaer opstille løsningsforslag og handlemuligheder.
 • har kendskab til institutionens pædagogiske og teoretiske baggrund.