Pædagogisk fokus

VIDA

Børnehaven Dragonvej har deltaget i et forskningsprojekt VIDA, hvor der er fokus på inklusion af alle børn, men med særlig fokus på socialt udsatte børn. I løbet af projektet har den pædagogiske leder og en pædagog fra børnehaven deltaget i et uddannelsesforløb for derefter og undervejs at implementere den viden, de har fået, til de øvrige medarbejdere. Denne viden bidrager til udviklingen af vores pædagogiske praksis.

VIDA har tre principper, som vi arbejder efter:

  1. Fra fejlfinding til ressourcesyn (der arbejdes ud fra de ressourcer børn, forældre og personale har).
    Eks. Alle børn har noget positivt at bidrage med til fællesskabet, og dette bidrag sørger personalet for bliver inddraget i den pædagogiske praksis, så det bliver synligt for alle.

  2. Fra passiv til aktivt læringsbegreb (der tænkes læring, hvor alle aktivt bidrager til udvikling).
    Eks. En aktivitet inddrager børnene på en sådan måde, at børnenes udspil kan indgå i aktiviteten og dermed den læring, der sker.

  3. Fra individuelt til organisatorisk læringsperspektiv (læringen tænkes som et fælles anliggende).
    Eks. Når alle skal inkluderes i de fællesskaber, der er i en daginstitution, er det vigtigt, at den viden og de kompetencer, der eksisterer i daginstitutionen, bliver bredt ud til hele personalegruppen. Dette sikrer en løbende udvikling af den pædagogiske praksis, hvilket giver børnene en større læring og trivsel.

Ved at arbejde bevidst efter disse principper sikrer vi, at alle børn får mulighed for at deltage i og bidrage til fællesskaberne i institutionerne. Vi har i den forbindelse også særlig fokus på de kompetencer og den læring, vi vil arbejde med og målretter derfor vores pædagogiske indsats, hvilket skaber en rigtig god trivsel og udvikling hos børnene.

Da forældre har en vigtig rolle i børnenes udvikling og trivsel, inddrager vi dem i de læringsaktiviteter, vi har planlagt, både ved at opgaver skal udføres hjemme og ved mundtligt og skriftligt at fortælle om hensigten med aktiviteterne. Vi ligger stor vægt på åbenhed omkring vores pædagogiske praksis.

Forskningsprojektet blev afsluttet i december 2013. Et af børnehaven eksperimenter er udgivet i en publikation, som du kan læse her.

Du kan også læse hovedkonklusionerne af forskningsprojektet her.